Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây (“điều khoản”) trước khi sử dụng trang web này (“trang web”). Điều khoản sử dụng quản lý việc sử dụng các trang web của bạn và ràng buộc giữa bạn và Tạp chí Da Liễu.

Tạp chí Da liễu là Tạp chí chuyên khoa về bệnh lý Da liễu
Tạp chí Da liễu là Tạp chí chuyên khoa về bệnh lý Da liễu

1. Chấp nhận các Điều khoản và Sửa đổi Bổ sung

Việc bạn sử dụng Trang web đồng nghĩa với sự chấp nhận hoàn toàn về mặt pháp lý của bạn đối với các Điều khoản hoạt động của Tạp chí Da Liễu. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn cũng đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản, bạn không được phép sử dụng trang web. Bạn đồng ý rằng Tạp chí Da Liễu có thể thay đổi các điều khoản này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bạn sẽ luôn có thể xem phiên bản mới nhất bằng cách nhấp vào liên kết ở cuối Trang web. Việc sử dụng Trang web sau khi đăng bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào như vậy sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận các Điều khoản mới. Vui lòng xem lại Điều khoản định kỳ để biết bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào.

2. Truyền thông điện tử

Khi bạn truy cập Trang web hoặc gửi e-mail đến Tạp chí Da Liễu, bạn đang liên lạc với Tạp chí Da Liễu bằng điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ Tạp chí Da Liễu. Tạp chí Da Liễu có thể liên lạc với bạn bằng e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên Trang web. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà Tạp chí Da Liễu cung cấp cho bạn theo phương thức điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản.

3. Tài khoản của bạn

Nếu bạn sử dụng Trang web, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của bạn và hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn. Đồng thời bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Tạp chí Da Liễu có quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản, xóa hoặc chỉnh sửa nội dung, hoặc hủy đơn hàng theo quyết định riêng của họ.

4. Ủy quyền có giới hạn để sử dụng tài liệu được bảo vệ

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Trang web, thông tin, nội dung và phần mềm được trình bày cho bạn thông qua Trang web hoặc được sử dụng liên quan đến Trang web chứa thông tin độc quyền và bí mật được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu trang web, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật độc quyền khác. Trừ khi được chúng tôi hoặc các nhà quảng cáo của chúng tôi cho phép rõ ràng, bạn đồng ý không bán, viết lại, sửa đổi, phân phối lại, tạo các tác phẩm phái sinh hoặc thuê Trang web của bất kỳ thông tin nào được trình bày cho bạn thông qua Trang web, toàn bộ hoặc một phần. Bạn có thể xem trực tuyến Trang web của chúng tôi, tải từng bài báo về máy tính cá nhân hoặc máy cầm tay của bạn để đọc sau, và thậm chí in bản sao của một bài báo cho chính bạn. Bạn không được xóa bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc các thông báo về quyền sở hữu khác khỏi tài liệu của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền khác của chúng tôi không được cấp trong các Điều khoản Sử dụng này. Bạn đồng ý không truy cập Trang web bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài giao diện do chúng tôi cung cấp để sử dụng trong việc truy cập Trang web.

Trang web có chứa hoặc tham chiếu đến nhãn hiệu, bản quyền, bằng sáng chế, biểu tượng hoặc các quyền sở hữu khác của Tạp chí Da Liễu. Thông tin và Sở hữu trí tuệ trên Trang web là tài sản độc quyền của Tạp chí Da Liễu. Việc xóa hoặc thay đổi bất kỳ bản quyền hoặc thông báo pháp lý nào khác đi kèm với Thông tin trên Trang web đều bị cấm. Tạp chí Da Liễu cũng sở hữu bản quyền trong Trang web với tư cách là một tác phẩm tập thể và / hoặc biên soạn, và trong việc lựa chọn, điều phối và sắp xếp nội dung của Trang web. Trừ khi được nêu rõ ràng ở đây, bạn không được cấp bất kỳ giấy phép nào để sử dụng hoặc quyền sở hữu bất kỳ Sở hữu trí tuệ nào trên Trang web. Việc không tuân thủ liên quan đến việc hiển thị, tải xuống và sao chép Thông tin cũng như việc sử dụng Tài sản trí tuệ được hiển thị hoặc cung cấp trên Trang web, cấu thành vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản và bị tước ngay lập tức sự cho phép có giới hạn ở trên.

Hình ảnh về người hoặc địa điểm hiển thị trên Trang web là tài sản của, hoặc được sử dụng với sự cho phép của Tạp chí Da Liễu. Việc sử dụng những hình ảnh này của bạn hoặc bất kỳ ai khác được bạn ủy quyền đều bị nghiêm cấm trừ khi được Điều khoản cho phép cụ thể hoặc theo sự cho phép cụ thể được cung cấp ở những nơi khác trên Trang web hoặc bằng một văn bản riêng được ký bởi nhân viên có thẩm quyền của Tạp chí Da Liễu. Bất kỳ việc sử dụng trái phép hình ảnh nào đều có thể vi phạm luật bản quyền, luật nhãn hiệu, luật bảo mật và công khai, cũng như các quy chế và quy định khác. Các mô tả hoặc tham chiếu đến các sản phẩm, dịch vụ hoặc ấn phẩm trong Trang web không ngụ ý xác nhận sản phẩm, dịch vụ hoặc ấn phẩm đó. Tạp chí Da Liễu không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với chủ đề có trong tài liệu này, các sản phẩm được liệt kê ở đây, hoặc tính đầy đủ hoặc chính xác của thông tin. Trang web có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật không chính xác hoặc lỗi đánh máy.

Trang web cũng có thể chứa hoặc tham chiếu đến tài sản trí tuệ của các bên thứ ba. Không có giấy phép hoặc sự cho phép nào được cấp ở đây đối với bất kỳ thông tin nào trong số này.

5. Độ chính xác; Giới hạn trách nhiệm và loại trừ bảo đảm

Tạp chí Da Liễu thực hiện những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo rằng tất cả thông tin có trên Trang web là chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, bạn phải đánh giá thông tin và nội dung của Trang web. Việc bạn sử dụng và duyệt Trang web hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. Tạp chí Da Liễu không bảo đảm, bằng cách tôn trọng việc sử dụng trang web và các tài liệu có trong đây Tạp chí Da Liễu tuyên bố từ chối bất kỳ bảo đảm nào đối với người đọc. Tạp chí Da Liễu không đảm bảo rằng (a) trang web sẽ không có lỗi, không bị gián đoạn hoặc gặp vấn đề về bảo mật, (b) các lỗi sẽ được sửa, (c) việc bạn sử dụng trang web sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc (d) bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào trên trang web đúng, tin cậy, hiện tại hoặc đầy đủ.

Tạp chí Da Liễu cũng tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hoặc virus nào có thể ảnh hưởng đến thiết bị máy tính của bạn hoặc tài sản khác khi bạn truy cập hoặc duyệt trang web hoặc tải tài liệu từ trang web.

6. Thông tin không độc quyền

Đối với bất kỳ và tất cả các tài liệu hoặc nội dung mà bạn đăng hoặc cung cấp cho Tạp chí Da Liễu liên quan đến Trang web, bạn cấp cho Tạp chí Da Liễu một giấy phép không thể thu hồi, có thời hạn vĩnh viễn, miễn phí bản quyền trên toàn thế giới để sử dụng, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, trình diễn công khai, tái sản xuất , chỉnh sửa, sửa đổi, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh hoặc kết hợp vào các tác phẩm khác, và khai thác các tài liệu đó theo bất kỳ và tất cả các định dạng, phương pháp và kênh truyền thông hoặc phân phối (hiện đã biết hoặc được phát triển sau này). Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Tạp chí Da Liễu có thể cấp phép lại cho các quyền này.

7. Quyền riêng tư

Tạp chí Da Liễu rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Việc bạn sử dụng Trang web cấu thành sự chấp nhận Chính sách Bảo mật của chúng tôi, được kết hợp bằng cách tham chiếu vào Điều khoản. Vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi, trong đó giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân do Tạp chí Da Liễu thu thập thông qua Trang web này. Lưu ý rằng bất kỳ trang Web nào của bên thứ ba được liên kết với Trang web đều có chính sách bảo mật của riêng họ, có thể khác hoặc không với chính sách của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm xem xét các chính sách bảo mật của các trang Web này để xác định xem các chính sách bảo mật này có được bạn chấp nhận hay không. Tạp chí Da Liễu có quyền thay đổi chính sách bảo mật của mình mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm xem xét định kỳ chính sách bảo mật của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sẽ được coi là sự chấp nhận của chính sách bảo mật khi đó có hiệu lực.

8. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang Web khác hoặc trích dẫn thông tin từ các trang Web khác không thuộc quyền kiểm soát của Tạp chí Da Liễu. Tạp chí Da Liễu chỉ cung cấp các liên kết và / hoặc trích dẫn này cho bạn để thuận tiện. Tạp chí Da Liễu không có điều kiện, bảo đảm hoặc đại diện bất kỳ hình thức nào về bất kỳ điều gì về các trang web này, bao gồm các sản phẩm, phần mềm, tài liệu, dịch vụ, nội dung hoặc chính xác hoặc phù hợp với nội dung trên các trang web được liên kết. Quyết định của bạn để truy cập bất kỳ trang web nào khác sẽ là rủi ro và bỏ lỡ của chính bạn. Cụ thể, xin lưu ý rằng chính sách của các trang web khác liên kết với trang web có thể khác vật chất hơn điều khoản, đặc biệt là đối với việc sử dụng và thu thập thông tin cá nhân và đối với việc sử dụng thông tin sở hữu được đăng trên trang web đó. Theo đây, không có quyền nào được cấp cho bạn để liên kết từ bất kỳ trang Web nào khác đến bất kỳ phần nào của Trang web, hoặc đóng khung bất kỳ nội dung nào có trên Trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Tạp chí Da Liễu.

9. Đối tượng Dự định; Nghĩa vụ

Trang web và các dịch vụ được mô tả trên Trang web chỉ dành cho các cá nhân trưởng thành. Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để truy cập hoặc sử dụng Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đang xác nhận rằng bạn đủ 18 tuổi và hoàn toàn có thể và đủ năng lực để tham gia, tuân thủ và tuân thủ các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, khẳng định, đại diện và bảo đảm được quy định trong Điều khoản sử dụng này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật, quy tắc, quy định và nghĩa vụ thuế có thể áp dụng cho việc sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ của bạn. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (a) bạn là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền của bất kỳ và tất cả tài liệu mà bạn cung cấp thông qua Trang web hoặc bạn có tất cả các quyền, giấy phép, sự đồng ý và phát hành cần thiết để cấp cho Tạp chí Da Liễu các quyền trong các vật liệu đó; và (b) bạn không vi phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba; và / hoặc (c) bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

10. Luật địa phương; Giải quyết tranh chấp

Tapchidalieu.com được kiểm soát bởi Tạp chí Da Liễu từ văn phòng làm việc của Tạp chí Da Liễu tại Hà Nội, Việt Nam. Bằng cách truy cập Trang web, bạn đồng ý rằng tất cả các vấn đề liên quan đến việc truy cập, hoặc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào khác, sẽ chịu sự điều chỉnh của luật (cả nội dung và thủ tục) của Việt Nam, không quan tâm đến các nguyên tắc xung đột luật pháp. Bạn cũng đồng ý, và bằng cách sử dụng Trang web, hãy đệ trình lên cơ quan tài phán và địa điểm cá nhân độc quyền của các tòa án của Việt Nam liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng việc bạn sử dụng Trang web và tất cả các giao dịch xảy ra liên quan đến Trang web, sẽ được coi là đã xảy ra và chỉ diễn ra ở Hà Nội, Việt Nam. Việc sử dụng Trang web của bạn không có giá trị nếu bị cấm bởi luật pháp tại các khu vực tài phán mà bạn phải tuân theo, và bạn đồng ý rằng bạn sẽ không truy cập hoặc sử dụng Trang web trong bất kỳ trường hợp nào như vậy. Những người chọn truy cập các trang web này từ các địa điểm khác làm như vậy theo sáng kiến ​​của riêng họ và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương.

Tất cả các vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web, các Điều khoản Sử dụng này, hoặc việc vi phạm trang web, sẽ được điều chỉnh theo luật pháp Việt Nam, bất kể các nguyên tắc xung đột luật của nó. Bất kỳ tranh cãi, tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và / hoặc Trang web, các Điều khoản sử dụng này, hoặc vi phạm trong đó, sẽ được giải quyết bởi cơ quan pháp luật được thỏa thuận giữa các bên. Bất kỳ khiếu nại nào như vậy phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web, các Điều khoản Sử dụng này hoặc vi phạm sẽ được xét xử và giải quyết tại cơ quan pháp luật.

11. Quy chế giới hạn

Bạn đồng ý rằng bất kể quy chế hoặc luật nào đi ngược lại, bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc Điều khoản phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động đó hoặc bị cấm vĩnh viễn.

12. Hạn chế về Nội dung và Trang web

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không, cũng như không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện bất kỳ điều nào sau đây khi truy cập hoặc sử dụng Trang web: (a) sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào không được quy định rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng này; (b) quét, thăm dò hoặc kiểm tra lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào hoặc vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc xác thực nào; (c) can thiệp, làm gián đoạn hoặc làm hỏng Trang web hoặc quyền truy cập của bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào, bao gồm nhưng không giới hạn, việc gửi vi rút; làm quá tải, gửi thư rác, đánh bom qua thư trên Trang web hoặc bằng cách tạo nội dung theo kịch bản để can thiệp hoặc tạo ra gánh nặng không đáng có cho Trang web; hoặc các phương pháp hoặc công nghệ tương tự; (d) sử dụng các công cụ liên lạc của chúng tôi để gửi thư rác; và (e) thực hiện hành vi bất hợp pháp theo bất kỳ cách nào.

13. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Tạp chí Da Liễu vô hại và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, chi phí, trách nhiệm pháp lý, phán quyết, tổn thất, chi phí và thiệt hại (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến (a) việc bạn sử dụng Trang web; và (b) vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

14. Tuân thủ Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số

Tạp chí Da Liễu tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của những người khác và mong muốn những người sử dụng Trang web này cũng làm như vậy. Theo các quy định của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (DMCA) áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet (17 USC Mục 512), Tạp chí Da Liễu đã áp dụng chính sách chấm dứt, trong các trường hợp thích hợp và theo quyết định riêng của chúng tôi, người dùng, thành viên, người đăng ký hoặc chủ tài khoản bị coi là tái vi phạm. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã bị sao chép và đã được đăng lên Trang web này theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho đại lý bản quyền của Tạp chí Da Liễu thông tin bằng văn bản sau: (i) chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền đại diện của chủ sở hữu quyền tác giả; (ii) mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm; (iii) mô tả về nơi đặt tài liệu mà bạn cho là vi phạm trên Trang web; (iv) thông tin liên hệ của bạn, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email; (v) tuyên bố rằng bạn thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu bị tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và (vi) một tuyên bố được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền. Tạp chí Da Liễu có quyền loại bỏ bất kỳ nội dung nào được đăng lên Trang web theo quyết định riêng của chúng tôi. Vui lòng liên hệ với đại lý bản quyền của chúng tôi để cung cấp cho chúng tôi thông báo về vi phạm bản quyền bị cáo buộc tại [email protected].

15. Điều khoản khác

Nếu Tạp chí Da Liễu, theo quyết định riêng của mình, xác định rằng đã xảy ra vi phạm Điều khoản, Tạp chí Da Liễu có thể theo đuổi bất kỳ biện pháp xử lý pháp lý nào của mình. Tuy nhiên, việc Tạp chí Da Liễu không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Điều khoản sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản được xác định là không thể thi hành hoặc không hợp lệ, điều khoản đó vẫn sẽ được thực thi ở mức tối đa mà luật hiện hành cho phép và quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác. Các phần trong Điều khoản chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng. Các Điều khoản Sử dụng này mang tính cá nhân đối với bạn và bạn không được chuyển nhượng các Điều khoản Sử dụng này hoặc các quyền hoặc nghĩa vụ của bạn dưới đây cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Mọi cố gắng chuyển nhượng mà không có sự đồng ý đó đều vô hiệu. Bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này (bao gồm tất cả các điều khoản được kết hợp khác) được các điều khoản của nó nhằm mục đích duy trì việc chấm dứt sẽ vẫn tồn tại. Trừ khi được quy định rõ ràng khác ở đây, Thỏa thuận này đưa ra toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Tạp chí Da Liễu về chủ đề của nó, và thay thế tất cả các lời hứa, thỏa thuận hoặc tuyên bố trước đó, cho dù bằng văn bản hay bằng miệng vì nó liên quan đến Trang web.

Liên hệ với Tạp chí Da Liễu

Nếu bạn có bất kỳ đề xuất, nhận xét và / hoặc câu hỏi nào về Trang web và / hoặc các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ với Tạp chí Da Liễu tại [email protected].

Website chính thức: https://tapchidalieu.com/

Chính sách bảo mật và Cookies: https://tapchidalieu.com/chinh-sach-bao-mat/

Đội ngũ của chúng tôi: https://tapchidalieu.com/danh-sach-tac-gia/

Chính sách quảng cáo

Liên hệ